قوانین و مقررات كسب وكار

قوانین و مقررات كسب وكار

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 84 کیلو بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قوانین و مقررات كسب وكار

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

1تاجركسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد

معاملات تجارتی ازقرارذیل است

– خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یانشده باشد

– تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد

هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل كاری (كمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملكی یاپیداكردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره

تاسیس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براین كه برای رفع حوائج شخصی نباشد –

– تصدی بعملیات حراجی

تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی –

– هرقسم عملیات صرافی وبانكی

– معاملات برواتی اعم ازاین كه بین تاجریاغیرتاجرباشد

– عملیات بیمه بحری وغیربحری

– كشتی سازی وخرید و فروش كشتی وكشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می شود

– كلیه معاملات بین تجاروكسبه وصرافان وبانكها

– كلیه معاملاتی كه تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید

– كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید

– كلیه معاملات شركتهای تجارتی

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

هرتاجری به استثنای كسبه جزءمكلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راكه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد

دفترروزنامه –

دفتركل –

دفتردارائی –

دفتركپیه –

دفترروزنامه دفتری است كه تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطوركلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی كه باشدووجوهی راكه برای مخارج شخصی خودبرداشت می كنددرآن دفترثبت نماید

دفتركل دفتری است كه تاجربایدكلیه معاملات رالااقل هفته یك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداكرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند

دفتردارائی دفتری است كه تاجربایدهرسال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین كاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد

دفتركپیه دفتری است كه تاجربایدكلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید

تبصره- تاجربایدكلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط كند

1 دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپیه قبل ازآنكه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود))امضاءخواهدشد برای دفتركپیه امضاءمزبورلازم نیست ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست

دفتری كه برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شو دباید دارای نمره ترتیبی وقیطان كشیده باشد ومتصدی امضاء مكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن رابا تصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقید تاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی كه وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید منگنه كند ، لازم است كلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *