مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 84

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست‌ مندرجات‌

مقدمـه‌ 1 تا10

هدف‌ و جایگاه‌ 1 تا 4

دیدگاه‌ كلی‌ 5

گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد 8 تا 9

واحد گزارشگر 10

سایر موارد 11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ 7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی 1-2 تا 35-2

كیفیت‌ اهمیت‌ 6-2 تا 7-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌ 9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2

قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2

ـ بیان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2

ـ بی‌طرفی‌ 17-2

ـ احتیاط‌ 18-2

ـ كامل‌ بودن‌ 19-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رویه‌ 24-2

ـ افشائیات‌ 25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ 28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌ 31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2

ـ منفعت‌ و هزینه‌ 34-2

تصویر مطلوب‌ 35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌ 1-3 تا 50-3

داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3

داراییها 5-3 تا 18-3

ـ تعریف‌ دارایی‌ 5-3

ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ 11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 17-3

ـ مخاطره‌ 18-3

بدهیها 19-3 تا 28-3

ـ تعریف‌ بدهی 19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 28-3

سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3

ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 35-3 تا 42-3

درآمدها و هزینه‌ها 43-3 تا 44-3

آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 45-3 تا 50-3

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-4 تا 50-4

مراحل‌ شناخت‌ 5-4 تا 8-4

معیارهای‌ شناخت‌ 6-4 تا 10-4

شناخت‌ اولیه‌ 6-4

تجدید اندازه‌گیری‌ 7-4

قطع‌ شناخت‌ 8-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 9-4 تا 10-4

فرایند شناخت‌ 11-4 تا 27-4

رویدادهای‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4

معاملات‌ 15-4 تا 21-4

رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ 22-4 تا 24-4

قطع‌ شناخت‌ 25-4 تا 27-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 28-4 تا 36-4

شناخت‌ درآمد 28-4 تا 31-4

شناخت‌ هزینه‌ 32-4 تا 36-4

كافی‌ بودن‌ شواهد 37-4 تا 39-4

قابلیت‌ اتكای‌ كافی‌ 40-4 تا 50-4

اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی 44-4 تا 45-4

ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ 46-4 تا 49-4

وجود یك‌ مبلغ‌ حداقل‌ 50-4

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-5 تا 35-5

نظامهای‌ اندازه‌گیری 10-5 تا 30-5

بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ 11-5 تا 18-5

ارزش‌ جاری‌ 19-5 تا 27-5

تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی 28-5 تا 30-5

نتیجه‌گیری‌ 31-5 تا 35-5

پیوست‌ شماره‌ یك‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود

پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یك‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی 1-6 تا 43-6

ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌ 5-6 تا 10-6

ادغام‌ اطلاعات‌ 6-6 تا 7-6

طبقه‌بندی 8-6 تا 9-6

ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌ 10-6

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ 11-6 تا 17-6

صورتهای‌ مالی‌ اساسی 11-6 تا 12-6

یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی 13-6 تا 16-6

اطلاعات‌ متمم‌ 17-6

ترازنامه‌ 18-6 تا 21-6

صورتهای‌ عملكرد مالی 22-6 تا 37-6

صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد 38-6 تا 40-6

انعطاف‌پذیری‌ مالی 41-6 تا 43-6

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفـاهیم‌ نظـری‌ گزارشگـری‌ مالی‌

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *